Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
311
2. Kinh Thiện Pháp 02...
272
3. Kinh Thành Dụ...
278
4. Kinh Thủy Dụ ...
301
5. Kinh Thất Xa...
262
6. Kinh Sư Tử Hống...
303
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
286
8. Kinh Hà Nghĩa...
298
9. Kinh Bổn Tế...
300
10. Kinh Lậu Tận ...
263
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
225
12. Kinh Bát Niệm...
228
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
232
14. Kinh Bất Tư ...
215
15. Kinh Tàm Quý ...
252
16. Kinh Di Hê...
264
17. Kinh Chân Nhân...
1824
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
482
19. Kinh Uế Phẩm...
168
20. Kinh Cầu Pháp...
205
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
232
22. Kinh Khổ Uẩn...
171
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
302
24. Kinh Trụ Pháp...
213
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
176
26. Kinh Niệm ...
159
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
186
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
165
29. Kinh Nguyện ...
166
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
168
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
1604 lượt nghe 8907 lượt tải