Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
324
2. Kinh Thiện Pháp 02...
284
3. Kinh Thành Dụ...
290
4. Kinh Thủy Dụ ...
314
5. Kinh Thất Xa...
274
6. Kinh Sư Tử Hống...
315
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
297
8. Kinh Hà Nghĩa...
310
9. Kinh Bổn Tế...
312
10. Kinh Lậu Tận ...
276
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
236
12. Kinh Bát Niệm...
242
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
247
14. Kinh Bất Tư ...
229
15. Kinh Tàm Quý ...
267
16. Kinh Di Hê...
278
17. Kinh Chân Nhân...
1837
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
495
19. Kinh Uế Phẩm...
180
20. Kinh Cầu Pháp...
218
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
247
22. Kinh Khổ Uẩn...
183
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
315
24. Kinh Trụ Pháp...
226
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
188
26. Kinh Niệm ...
172
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
197
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
178
29. Kinh Nguyện ...
176
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
180
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
1897 lượt nghe 9287 lượt tải