Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
301
2. Kinh Thiện Pháp 02...
262
3. Kinh Thành Dụ...
267
4. Kinh Thủy Dụ ...
290
5. Kinh Thất Xa...
251
6. Kinh Sư Tử Hống...
293
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
276
8. Kinh Hà Nghĩa...
287
9. Kinh Bổn Tế...
289
10. Kinh Lậu Tận ...
252
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
220
12. Kinh Bát Niệm...
222
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
227
14. Kinh Bất Tư ...
210
15. Kinh Tàm Quý ...
248
16. Kinh Di Hê...
260
17. Kinh Chân Nhân...
1820
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
480
19. Kinh Uế Phẩm...
164
20. Kinh Cầu Pháp...
201
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
229
22. Kinh Khổ Uẩn...
168
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
299
24. Kinh Trụ Pháp...
209
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
173
26. Kinh Niệm ...
156
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
183
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
162
29. Kinh Nguyện ...
161
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
162
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
1536 lượt nghe 8722 lượt tải