Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
377
2. Kinh Thiện Pháp 02...
342
3. Kinh Thành Dụ...
352
4. Kinh Thủy Dụ ...
380
5. Kinh Thất Xa...
324
6. Kinh Sư Tử Hống...
371
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
347
8. Kinh Hà Nghĩa...
366
9. Kinh Bổn Tế...
372
10. Kinh Lậu Tận ...
335
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
297
12. Kinh Bát Niệm...
300
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
301
14. Kinh Bất Tư ...
289
15. Kinh Tàm Quý ...
331
16. Kinh Di Hê...
335
17. Kinh Chân Nhân...
1899
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
552
19. Kinh Uế Phẩm...
241
20. Kinh Cầu Pháp...
280
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
307
22. Kinh Khổ Uẩn...
244
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
372
24. Kinh Trụ Pháp...
283
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
245
26. Kinh Niệm ...
233
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
254
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
240
29. Kinh Nguyện ...
235
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
245
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
2194 lượt nghe 11049 lượt tải