Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
491
2. Kinh Thiện Pháp 02...
449
3. Kinh Thành Dụ...
463
4. Kinh Thủy Dụ ...
486
5. Kinh Thất Xa...
432
6. Kinh Sư Tử Hống...
479
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
454
8. Kinh Hà Nghĩa...
476
9. Kinh Bổn Tế...
488
10. Kinh Lậu Tận ...
452
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
411
12. Kinh Bát Niệm...
410
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
414
14. Kinh Bất Tư ...
403
15. Kinh Tàm Quý ...
446
16. Kinh Di Hê...
448
17. Kinh Chân Nhân...
2011
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
660
19. Kinh Uế Phẩm...
351
20. Kinh Cầu Pháp...
392
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
417
22. Kinh Khổ Uẩn...
352
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
481
24. Kinh Trụ Pháp...
394
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
347
26. Kinh Niệm ...
336
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
361
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
349
29. Kinh Nguyện ...
342
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
373
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
2581 lượt nghe 14368 lượt tải