Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
377
2. Kinh Thiện Pháp 02...
336
3. Kinh Thành Dụ...
356
4. Kinh Thủy Dụ ...
375
5. Kinh Thất Xa...
356
6. Kinh Sư Tử Hống...
378
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
366
8. Kinh Hà Nghĩa...
369
9. Kinh Bổn Tế...
384
10. Kinh Lậu Tận ...
343
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
307
12. Kinh Bát Niệm...
305
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
329
14. Kinh Bất Tư ...
308
15. Kinh Tàm Quý ...
353
16. Kinh Di Hê...
363
17. Kinh Chân Nhân...
1905
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
576
19. Kinh Uế Phẩm...
261
20. Kinh Cầu Pháp...
314
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
321
22. Kinh Khổ Uẩn...
271
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
390
24. Kinh Trụ Pháp...
304
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
269
26. Kinh Niệm ...
251
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
275
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
264
29. Kinh Nguyện ...
255
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
251
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
1654 lượt nghe 11512 lượt tải