Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thiện Pháp 01...
421
2. Kinh Thiện Pháp 02...
386
3. Kinh Thành Dụ...
396
4. Kinh Thủy Dụ ...
424
5. Kinh Thất Xa...
371
6. Kinh Sư Tử Hống...
418
7. Kinh Tượng Tích Dụ...
390
8. Kinh Hà Nghĩa...
412
9. Kinh Bổn Tế...
420
10. Kinh Lậu Tận ...
384
11. Kinh Ngưu Phấn Dụ ...
346
12. Kinh Bát Niệm...
348
13. Kinh Tịnh Bất Động Đ...
351
14. Kinh Bất Tư ...
337
15. Kinh Tàm Quý ...
381
16. Kinh Di Hê...
385
17. Kinh Chân Nhân...
1945
18. Kinh Thủy Tịnh Phạm ...
598
19. Kinh Uế Phẩm...
289
20. Kinh Cầu Pháp...
326
21. Kinh Chu Na Vấn Kiến...
350
22. Kinh Khổ Uẩn...
288
23. Kinh Hắc Tỳ Kheo...
417
24. Kinh Trụ Pháp...
327
25. Kinh Tăng Thượng Tâm...
286
26. Kinh Niệm ...
274
27. Kinh Sư Tử Hóng ...
299
28. Kinh Ưu Đàm Ba La...
286
29. Kinh Nguyện ...
281
30. Kinh Tự Quán Tâm ...
292
Thuộc album: Kinh Trung A Hàm
2350 lượt nghe 12428 lượt tải