Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
409
2. Đầu Đề Đại Tạng...
415
3. Lời Giới Thiệu Của P...
394
4. 01 Kinh Phạm Võng...
402
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
448
6. 03 Kinh Ambattha...
406
7. 04 Kinh Sonadanda...
405
8. 05 Kinh Kutadanta ...
384
9. 06 Kinh Mahali ...
392
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
318
11. 09 Kinh Potthapada...
329
12. 10 Kinh Subha...
329
13. 11 Kinh Kevaddha ...
325
14. 12 Kinh Lohicca...
318
15. 13 Kinh Tevijja...
308
16. 14 Kinh Đại Bổn...
296
17. 15 Kinh Đại Duyên...
312
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
289
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
372
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
293
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
397
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
391
23. 20 Kinh Đại Hội...
304
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
299
25. 21 Kinh Đế Thích S...
300
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
325
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
326
28. 23 Kinh Tệ Túc...
304
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
314
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
304
31. 24 Kinh Ba Lê...
332
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
323
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
334
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
329
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
325
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
320
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1483 lượt nghe 12371 lượt tải