Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
331
2. Đầu Đề Đại Tạng...
348
3. Lời Giới Thiệu Của P...
324
4. 01 Kinh Phạm Võng...
332
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
369
6. 03 Kinh Ambattha...
337
7. 04 Kinh Sonadanda...
329
8. 05 Kinh Kutadanta ...
309
9. 06 Kinh Mahali ...
323
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
325
11. 09 Kinh Potthapada...
306
12. 10 Kinh Subha...
308
13. 11 Kinh Kevaddha ...
310
14. 12 Kinh Lohicca...
306
15. 13 Kinh Tevijja...
286
16. 14 Kinh Đại Bổn...
282
17. 15 Kinh Đại Duyên...
293
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
276
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
322
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
281
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
337
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
343
23. 20 Kinh Đại Hội...
279
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
275
25. 21 Kinh Đế Thích S...
279
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
307
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
317
28. 23 Kinh Tệ Túc...
292
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
284
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
278
31. 24 Kinh Ba Lê...
322
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
305
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
308
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
306
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
326
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
309
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1618 lượt nghe 11164 lượt tải