Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
402
2. Đầu Đề Đại Tạng...
412
3. Lời Giới Thiệu Của P...
390
4. 01 Kinh Phạm Võng...
396
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
429
6. 03 Kinh Ambattha...
401
7. 04 Kinh Sonadanda...
389
8. 05 Kinh Kutadanta ...
364
9. 06 Kinh Mahali ...
381
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
376
11. 09 Kinh Potthapada...
360
12. 10 Kinh Subha...
358
13. 11 Kinh Kevaddha ...
361
14. 12 Kinh Lohicca...
358
15. 13 Kinh Tevijja...
337
16. 14 Kinh Đại Bổn...
333
17. 15 Kinh Đại Duyên...
348
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
327
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
365
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
329
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
378
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
387
23. 20 Kinh Đại Hội...
332
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
331
25. 21 Kinh Đế Thích S...
330
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
359
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
367
28. 23 Kinh Tệ Túc...
344
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
338
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
330
31. 24 Kinh Ba Lê...
376
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
357
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
363
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
350
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
379
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
357
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1806 lượt nghe 13094 lượt tải