Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
483
2. Đầu Đề Đại Tạng...
491
3. Lời Giới Thiệu Của P...
465
4. 01 Kinh Phạm Võng...
473
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
503
6. 03 Kinh Ambattha...
475
7. 04 Kinh Sonadanda...
465
8. 05 Kinh Kutadanta ...
439
9. 06 Kinh Mahali ...
461
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
445
11. 09 Kinh Potthapada...
431
12. 10 Kinh Subha...
432
13. 11 Kinh Kevaddha ...
435
14. 12 Kinh Lohicca...
426
15. 13 Kinh Tevijja...
411
16. 14 Kinh Đại Bổn...
402
17. 15 Kinh Đại Duyên...
417
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
400
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
435
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
400
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
447
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
457
23. 20 Kinh Đại Hội...
406
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
402
25. 21 Kinh Đế Thích S...
401
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
432
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
442
28. 23 Kinh Tệ Túc...
414
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
411
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
401
31. 24 Kinh Ba Lê...
449
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
429
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
436
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
433
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
455
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
437
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
2054 lượt nghe 15741 lượt tải