Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
263
2. Đầu Đề Đại Tạng...
274
3. Lời Giới Thiệu Của P...
247
4. 01 Kinh Phạm Võng...
250
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
305
6. 03 Kinh Ambattha...
260
7. 04 Kinh Sonadanda...
259
8. 05 Kinh Kutadanta ...
241
9. 06 Kinh Mahali ...
257
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
258
11. 09 Kinh Potthapada...
243
12. 10 Kinh Subha...
253
13. 11 Kinh Kevaddha ...
252
14. 12 Kinh Lohicca...
241
15. 13 Kinh Tevijja...
220
16. 14 Kinh Đại Bổn...
221
17. 15 Kinh Đại Duyên...
221
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
208
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
274
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
214
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
290
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
297
23. 20 Kinh Đại Hội...
219
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
217
25. 21 Kinh Đế Thích S...
219
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
249
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
254
28. 23 Kinh Tệ Túc...
227
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
223
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
218
31. 24 Kinh Ba Lê...
252
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
247
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
245
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
247
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
260
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
247
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1359 lượt nghe 8872 lượt tải