Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
244
2. Đầu Đề Đại Tạng...
258
3. Lời Giới Thiệu Của P...
230
4. 01 Kinh Phạm Võng...
233
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
282
6. 03 Kinh Ambattha...
243
7. 04 Kinh Sonadanda...
244
8. 05 Kinh Kutadanta ...
225
9. 06 Kinh Mahali ...
241
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
240
11. 09 Kinh Potthapada...
229
12. 10 Kinh Subha...
242
13. 11 Kinh Kevaddha ...
243
14. 12 Kinh Lohicca...
230
15. 13 Kinh Tevijja...
210
16. 14 Kinh Đại Bổn...
211
17. 15 Kinh Đại Duyên...
212
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
198
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
254
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
203
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
272
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
281
23. 20 Kinh Đại Hội...
207
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
205
25. 21 Kinh Đế Thích S...
207
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
236
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
241
28. 23 Kinh Tệ Túc...
217
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
212
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
207
31. 24 Kinh Ba Lê...
240
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
235
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
234
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
236
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
249
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
238
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1252 lượt nghe 8389 lượt tải