Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Lời Giới Thiệu Của D...
234
2. Đầu Đề Đại Tạng...
245
3. Lời Giới Thiệu Của P...
221
4. 01 Kinh Phạm Võng...
224
5. 02 Kinh Sa Môn Quả...
270
6. 03 Kinh Ambattha...
234
7. 04 Kinh Sonadanda...
234
8. 05 Kinh Kutadanta ...
215
9. 06 Kinh Mahali ...
233
10. 08 Kinh Kassapa Siha...
232
11. 09 Kinh Potthapada...
221
12. 10 Kinh Subha...
232
13. 11 Kinh Kevaddha ...
232
14. 12 Kinh Lohicca...
226
15. 13 Kinh Tevijja...
206
16. 14 Kinh Đại Bổn...
208
17. 15 Kinh Đại Duyên...
209
18. 16 Kinh Đại Niết Bàn...
195
19. 16 Kinh Đại Bát Niết...
249
20. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
200
21. 17 Kinh Đại Thiện Ki...
267
22. 18 Kinh Xa Ni Xa...
274
23. 20 Kinh Đại Hội...
203
24. 21 Kinh Đế Thích Sở ...
201
25. 21 Kinh Đế Thích S...
203
26. 22 Kinh Đại Niệm X...
231
27. 22 Kinh Đại Niệm X...
234
28. 23 Kinh Tệ Túc...
213
29. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
207
30. 23 Kinh Tệ Túc (tt...
203
31. 24 Kinh Ba Lê...
233
32. 24 Kinh Ba Lê (tt)...
230
33. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
229
34. 25 Kinh Ưu Đàm Ba L...
231
35. 26 Kinh Chuyển Luân...
244
36. 26 Kinh Chuyển Luân...
233
Thuộc album: Kinh Trường Bộ
1175 lượt nghe 8156 lượt tải