Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Di Giáo - Phần ...
14
2. Kinh Di Giáo - Phần ...
11
3. Kinh Di Giáo - Phần ...
11
4. Kinh Di Giáo - Phần ...
12
5. KInh Di Giáo - Phần ...
14
6. Kinh Di Giáo Phần 6 ...
14
7. Kinh Di Giáo Phần 7 ...
15
8. Kinh Di Giáo Phần 8 ...
14
9. Kinh Di Giáo Phần 9 ...
17
10. Kinh Di Giáo Phần 10...
16
11. Kinh Di Giáo Phần 11...
14
12. Kinh Di Giáo Phần 12...
14
13. Kinh Di Giáo Phần 13...
12
14. Kinh Di Giáo Phần 14...
19
15. Kinh Di Giáo Phần 15...
16
16. Kinh Di Giáo Phần 16...
16
17. Kinh Di Giáo Phần 17...
16
18. Kinh Di Giáo Phần 18...
15
19. Kinh Di Giáo Phần 19...
13
Thuộc album: Kinh Di Giáo
40 lượt nghe 273 lượt tải