Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Pháp Cú - Phần ...
159
2. Kinh Pháp Cú - Phần ...
159
3. Kinh Pháp Cú - Phần ...
150
4. Kinh Pháp Cú - Phần ...
153
5. Kinh Pháp Cú - Phần ...
147
6. Kinh Pháp Cú - Phần ...
151
7. Kinh Pháp Cú - Phần ...
157
8. Kinh Pháp Cú - Phần ...
171
9. Kinh Pháp Cú - Phần ...
158
10. Kinh Pháp Cú - Phần ...
175
11. Kinh Pháp Cú - Phần ...
141
12. Kinh Pháp Cú - Phần ...
159
13. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
49
14. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
52
15. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
16. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
49
17. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
18. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
51
19. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
53
20. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
57
21. Kinh Pháp Cú Thí Dục...
48
22. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
52
23. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
55
24. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
53
25. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
52
26. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
53
27. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
28. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
53
29. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
55
30. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
57
31. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
44
32. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
42
33. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
40
34. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
45
35. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
50
36. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
51
37. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
48
38. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
39. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
40. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
49
41. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
50
42. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
53
43. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
44
44. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
49
45. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
48
46. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
44
47. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
41
48. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
45
49. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
50. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
46
51. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
44
52. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
48
53. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
47
54. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
49
55. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
47
56. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
50
57. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
51
58. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
45
59. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
35
60. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
37
61. Kinh Pháp Cú Thí Dụ ...
38
Thuộc album: Kinh Pháp Cú Thí Dụ
564 lượt nghe 4225 lượt tải