Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thập Thiện - Ph...
10
2. Kinh Thập Thiện - Ph...
10
3. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
4. Kinh Thập Thiện - Ph...
9
5. Kinh Thập Thiện - Ph...
10
6. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
7. Kinh Thập Thiện - Ph...
7
8. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
9. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
10. Kinh Thập Thiện - Ph...
9
11. Kinh Thập Thiện - Ph...
7
12. Kinh Thập Thiện Phần...
8
13. Kinh Thập Thiện - Ph...
7
14. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
15. Kinh Thập Thiện - Ph...
8
16. Kinh Thập Thiện - Ph...
9
17. Kinh Thập Thiện - Ph...
10
Thuộc album: Kinh Thập Thiện
41 lượt nghe 144 lượt tải