Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
2. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
3. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
10
4. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
5. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
8
6. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
10
7. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
10
8. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
9. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
10
10. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
8
11. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
12. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
7
13. Kinh Tứ Thập Nhị Chư...
9
Thuộc album: Kinh Tứ Thập Nhị Chương
31 lượt nghe 117 lượt tải