Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tổng hợp Audio phật pháp
Tiêu đề Lượt tải Thao tác
1. Kinh Thập Thiện Kỳ 1...
11
2. Kinh Thập Thiện Kỳ 2...
11
3. Kinh Thập Thiện Kỳ 3...
12
4. Kinh Thập Thiện Kỳ 4...
11
5. Kinh Thập Thiện Kỳ 5...
11
6. Kinh Thập Thiện Kỳ 6...
11
7. Kinh Thập Thiện Kỳ 7...
11
8. Kinh Thập Thiện Kỳ 8...
11
9. Kinh Thập Thiện Kỳ 9...
10
Thuộc album: Kinh Thập Thiện
29 lượt nghe 99 lượt tải