Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Tam độc Tham - Sân - Si (Đọa địa ngục) || Thầy Thích Trí Huệ

Giảng sư: ĐĐ. Thích Trí Huệ

13252 xem

Cái Khôn Của Người Dại và Cái Dại Của Người Khôn - ĐĐ Thích Trí Huệ

Giảng sư: ĐĐ. Thích Trí Huệ

18877 xem

Có trách hãy trách chính mình - Thầy Thích Trí Huệ

Giảng sư: ĐĐ. Thích Trí Huệ

16598 xem