Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Đề tài: HIẾU TRONG ĐẠO PHẬT - Thượng toạ Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

59 xem

Kinh Thập Thiện Kỳ 17 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

57 xem

Kinh Thập Thiện - Kỳ 16 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

93 xem

Kinh Trưởng Lão Thượng Tôn Thụy Miên - TT. Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

160 xem

Kinh Thập Thiện Kỳ 15 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

139 xem

Kinh Tịnh Bất Động Đạo - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

233 xem

Kinh Thập Thiện Phần 14 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

230 xem

KINH ƯU ĐÀM BÀ LA - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

259 xem

Kinh Chân Nhân - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

224 xem

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kỳ 20 (hết) - HIỂU ĐƯỢC CÕI ĐỜI LÀ HƯ HUYỄN

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

246 xem

Kinh Thập Thiện Kỳ 13 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

263 xem

[Thiền Viện Sơn Thắng] Kinh Thập Thiện Kỳ 12 - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

280 xem

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kỳ 19 - TÂM PHẢI THỰC HÀNH THEO ĐẠO - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

282 xem

Kinh Thế Gian Phước - Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

379 xem

Kinh Tứ Thập Nhị Chương Kỳ 18 - CÓ SANH TẤT CÓ DIỆT - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

348 xem