Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Không có gì tồn tại mãi (15/12/2019) hoangphapvinhlong.com

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

872 xem

Đại cương thiền học phật giáo P10: Tâm quán

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2755 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.9: Lục diệu pháp môn

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2590 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.8 Tứ vô lượng tâm

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2604 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.7 Ngũ đình tâm quán

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2733 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.6: Minh sát tuệ

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2885 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.5: Các loại thiền

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2756 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.4: Kinh Thân Hành Niệm

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2805 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.3: Về công việc

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2795 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.2: Thiền và lợi ích của thiền

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2696 xem

Đại cương thiền học phật giáo P1.1: Đại cương thiền học

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2693 xem

Chủ đề: Đại cương thiền học phật giáo - P1: Thiền và lợi ích của thiền - TT. Thích Minh Đạo (FULL)

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

3617 xem

Phật Học Danh Số 15 - Tứ Hoằng Thệ Nguyện - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

3079 xem

Phật Học Danh Số 14 - Tứ Như Ý Túc - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2907 xem

Phật Học Danh Số 13 - Tứ Niệm Xứ Quán - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

2910 xem