Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 67 (Câu 182) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

280 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 66 (Câu 179 - 181) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

247 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 65 (Câu 177 - 178) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

577 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 64 (Câu 174 - 176) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

635 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 63 (Câu 171 - 173) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

651 xem

Đề tài: KINH PHÁP THANH TỊNH CÁC LẬU - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

885 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 62 ( Câu 167 - 170) Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

988 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 61 (Câu 164 - 166) Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1096 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 60 (Câu 161 - 163) Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1071 xem

Lễ Tưởng Niệm HT Thượng Đắc Hạ Pháp Lần Thứ 11 & Trùng Tu Thiền Viện Sơn Thắng Năm 2024

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1224 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 59 (Câu 157 - 160) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1242 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 58 (Câu 151 - 156) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1212 xem

Đề tài: KINH TÀM QUÝ - Chia sẻ : Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1241 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 57 (Câu 149 - 151) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1284 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 56 (Câu 146 - 148) - Chia sẻ: Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1570 xem