Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 12 - Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thế Nào? - Thượng Tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

240 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 13 (Câu 26 - 28) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

263 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 12 (Câu 24-25) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

295 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 11 - Sám Hối Nghiệp Chướng - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

373 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 11 (Câu 21 - 23) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

393 xem

3 Thứ Không Chắc Thật - Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

369 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 10 - Trọng Tánh Linh Của Mình- Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

438 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 9 - Nhớ Khổ Sanh Tử (Phần 3) - Thượng Toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

437 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 9 ( Câu 17 - 18) - Thượng Toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

421 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 8 - Nhớ Khổ Sanh Tử (P2) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

427 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 8 (Câu 13 - 16) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

449 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 7 - NHỚ KHỔ SANH TỬ - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

439 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 6 - NHỚ ƠN CHÚNG SANH - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

460 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 7 (Câu 11 - 12) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

495 xem

[Thiện Viện Trúc Lâm Tháp Mười] - Đề tài: BA PHƯỚC NGHIỆP - Chia sẻ Thượng Tọa Thích Minh Đạo.

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

517 xem