Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 24 (Câu 54-55) - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

20 xem

Kinh TỰ QUÁN TÂM - Chia sẻ : Thượng Toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

24 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 23 - Câu 51 - 53 - Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

100 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 22 ( Câu 49 50) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

133 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dục - Phần 21 - Câu 48 - Chia sẻ: Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

199 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 20 (Câu 44 - 47) - Thượng Toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

342 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ - Phần 19 (Câu 42 - 43) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

357 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 18 (Câu 40 - 41) - TT Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

705 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 15 - Làm Cho Phật Pháp Tồn Tại Lâu Dài Là Thế Nào (TT) TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

689 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 17 ( Câu 37 - 39) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

681 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 16 - (Câu 35 - 36) - TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

662 xem

Kinh Pháp Cú Thí Dụ Phần 15 (Câu 33 - 34) - Thượng toạ Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

841 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần 14 - Làm Cho Phật Pháp Tồn Tại Lâu Dài Là Thế Nào? TT. Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

932 xem

[Thiền Viện Trúc Lâm Tháp Mười] - Đề tài: NHỚ 4 ƠN NẶNG - Thượng toạ: Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

948 xem

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Phần - CẦU SINH TỊNH ĐỘ LÀ THẾ NÀO? (tiếp theo) - Thượng tọa Thích Minh Đạo

Giảng sư: TT. Thích Minh Đạo

1039 xem