Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Ở Hiền Gặp Lành

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2685 xem

GIEO VÀ GẶT TUYỆT HAY - THẦY THÍCH THIỆN THUẬN

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

12911 xem

Bát Chánh Đạo-Con Đường Giác Ngộ (The Noble Eightfold Path-The Path To Enlightenment) - Thích PTiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

10956 xem

Bảy Pháp Thành Tựu Giác Ngộ (The Seven Factors Of Enlightenment) - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

12088 xem

Tận Thế Do Đâu? (What Is The Reason Of Doomsday?) - English Sub - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

11887 xem

Lòng Tốt Bị Bôi Bẩn (The Kindness Is Smeared) - English Sub - Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

11500 xem

Đức Phật Đản Sanh Là Hiện Thân Của Hòa Bình - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2079 xem

Đức Phật Bậc Thầy Của Trời Người - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

1978 xem

Đạo Phật Có Phải Là Tôn Giáo Không? - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2233 xem

Bước Đầu Học Phật - Thầy Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2120 xem

Tại Sao Bạn Nghèo - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2125 xem

Đừng Gieo Rắc Hận Thù - ĐĐ Thích Phước Tiến

Giảng sư: ĐĐ.Thích Phước Tiến

2443 xem