Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

Biết Chướng, Vượt Chướng

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

3118 xem

Niệm lành sanh tướng đẹp

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

3036 xem

Người Khéo Nói

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

3183 xem

Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

2959 xem

Cội Phước - Thầy. Thích Pháp Hòa (May 10, 2015)

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

12114 xem

Tùy Nghiệp Thọ Sanh (vấn đáp) - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 29, 2015)

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

10641 xem

Điều Ai Cũng Muốn (Rất Hay) - Thầy Thích Pháp Hòa. New Orleans, Louisiana Oct/15/2014

Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa

11546 xem